Thừa phát lại Đống Đa tiến hành khi trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định dân sự theo yêu cầu của đương sự và sử dụng những biện pháp nghiệp vụ được quy định trong luật Thi hành án dân sự.

Thừa phát lại Đống Đa được quyền áp dụng các biện pháp đảm bảo thi hành án, nhằm ngăn chặn việc tẩu tán, hủy hoại tài sản trốn tranh việc thi hành án như:

 • Phong tỏa các tài khoản;
 • Tạm giữ tài sản; giấy tờ của đương sự, 
 • Tạm dừng việc đăng ký, chuyển dịch, thay đổi hiện trạng về tài sản

Thừa phát lại  Đống Đa có quyền chủ động ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án như sau (trừ trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế có huy động lực lượng bảo vệ):

 • Khấu trừ tiền trong tài khoản; thu hồi, xử lý tiền, giấy tờ có giá của người phải thi hành án.
 • Trừ vào thu nhập của người phải thi hành án.
 • Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ.
 • Khai thác tài sản của người phải thi hành án.
 • Buộc chuyển giao vật, chuyển giao quyền tài sản, giấy tờ.
 • Buộc người phải thi hành án thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

quy trình thực hiện

1. Tiếp nhận yêu cầu Thi hành án
–   Khách hàng có nhu cầu thi hành án sẽ làm việc với thư ký nghiệp vụ của Thừa phát lại Đống Đa. Thư ký nghiệp vụ tư vấn cho khách hàng về một số quy định pháp luật có liên quan đến thi hành án.
–   Tại đây, khách hàng cung cấp bản án, quyết định của Tòa án, điền nội dung yêu cầu thi hành án vào Phiếu yêu cầu thi hành án (theo mẫu). Thư ký nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp của nội dung yêu cầu thi hành án, thẩm quyền thi hành án của Văn phòng và trình Thừa phát lại quyết định.
–   Thư ký nghiệp vụ đề nghị khách hàng điền vào Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu) những thông tin cần thiết liên quan đến việc thi hành án. Trong đó, xác định rõ việc yêu cầu Văn phòng xác minh điều kiện thi hành án của khách hàng.

2. Ký hợp đồng thi hành án
–   Khách hàng và Văn phòng Thừa phát lại Đống Đa tiến hành ký hợp đồng thi hành án. Trong đó, xác định rõ:

 • Ngày, tháng, năm yêu cầu thi hành án;
 • Các khoản yêu cầu thi hành theo bản án, quyết định;
 • Chi phí, phương thức thanh toán mức chi phí theo từng giai đoạn thi hành án gồm xác minh điều kiện thi hành án, thực hiện thi hành án, các trường hợp thanh lý hợp đồng.

– Hợp đồng thi hành án được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. Thư ký nghiệp vụ ghi vào sổ theo dõi hợp đồng thi hành án.

3. Mời đương sự đến thỏa thuận về việc thi hành án
Thừa phát lại Đống Đa thụ lý vụ việc có trách nhiệm mời các bên liên quan đến việc thi hành án đến trụ sở Văn phòng tại A9 khu X1 ngõ 73 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội để thỏa thuận về việc thi hành án. Nếu các bên thỏa thuận được với nhau toàn bộ hoặc từng phần về việc thi hành án thì tiến hành lập biên bản về thỏa thuận đó.

4. Xác minh điều kiện thi hành án của đương sự
–   Trường hợp khách hàng yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Đống Đa xác minh điều kiện thi hành án, thì Thừa phát lại tiến hành xác minh điều kiện thi hành án theo Quy định.
–   Nếu khách hàng không yêu cầu Văn phòng Thừa phát lại Đống Đa xác minh điều kiện thi hành án thì Thừa phát lại yêu cầu Khách hàng cung cấp kết quả xác minh điều kiện thi hành án và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh do mình cung cấp.

5. Thanh lý hợp đồng thi hành án.
–   Tiền, tài sản thu được từ thi hành án được chuyển cho khách hàng sau khi khấu trừ chi phí theo hợp đồng thi hành án.
–   Sau khi hoàn tất thủ tục thi hành án, Văn phòng Thừa phát lại Đống Đa tiến hành thanh lý hợp đồng thi hành án với khách hàng.

tại sao nên lựa chọn thừa phát lại đống đa